Home

User Menu

CePPEI glasnik


Prijava


Primati HTML?

Joomla :
Institucije i agencije EU PDF Ispis E-mail

 

INSTITUCIJE EUROPSKE UNIJE (EU)
 
 
Države članice Europske unije (EU) utemeljile su zajedničke institucije kojima su prenijele dio svojeg suvereniteta, kako bi se odluke o pojedinim pitanjima od zajedničkog interesa mogle donositi na europskoj razini.
 
Tri su glavne institucije EU: Vijeće Europske unije, Europska komisija i Europski parlament. Ove institucije međusobno usko surađuju i  čine tzv. institucionalni trokut koji je osnova djelovanja Unije.
 
 
VIJEĆE EUROPSKE UNIJE –glas država članica!
(Council of the EU, Conseil de l'UE)
 
Vijeće Europske unije ili poznatije kao Vijeće ministara EU glavno je zakonodavno tijelo odlučivanja i predstavlja „glas“ država članica Europske unije.
Šest je ključnih odgovornosti Vijeća i to su: donošenje zakona EU, usklađivanje ekonomskih i društvenih politika zemalja članica, sklapanje međunarodnih sporazuma, odobravanje proračuna EU, definiranje i implementiranje zajedničke vanjske i sigurnosne politike, te koordiniranje suradnje među državnim sudovima i policijskim snagama u pitanju kriminala.
 
Kao zakonodavno tijelo EU, ono odlučuje samostalno ili u suradnji s Europskim parlamentom. Predsjedavanje Vijećem mijenja se svakih šest mjeseci unaprijed utvrđenim redoslijedom, tj. svaka od država članica predsjedava Vijećem u šestomjesečnom periodu. Predsjedavanju i radu vijeća pomaže Generalni sekretarijat na čijem je čelu generalni sekretar(  Svaka država EU ima stalnu grupu /„predstavništvo“ koja zastupa i brani njene nacionalne interese na razini Unije. Vođa te grupe je stalni predstavnik, ustvari ambasador svoje države pri EU. Stalni predstavnici se sedmično sastaju u okviru Odbora stalnih predstavnika (COREPER), koji Vijeću takođe pomaže u radu. )
 
Sastancima Vijeća prisustvuje po jedan ministar iz svake države članice, što ovisi o temi koja je na dnevnom redu. Ako se raspravlja o prometu, Vijeće okuplja ministre prometa; ako o poljoprivredi, sastat će se ministri poljoprivrede itd. Bez obzira na temu i na resorne ministre koji sudjeluju na sastancima, Vijeće EU-a djeluje kao jedinstvena institucija.
  
O važnim pitanjima, kao što su izmjene i dopune osnivačkih ugovora, pokretanje zajedničke politike ili dopuštenje novoj državi da pristupi Uniji, potrebna je jednoglasna odluka. Inače je dovoljna kvalificirana većina, tj. određeni minimalni broj glasova (iznosi oko 75% ukupnog broja glasova). Broj glasova koje može dati svaka članica EU-a otprilike odražava brojnost njezina stanovništva. Ukupan broj glasova je 345 ( Francuska, Italija, Njemačka i UK po 29 glasova, Španija i Poljska 27, Rumunija 14, Holandija 13, Belgija, Češka, Grčka, Mađarska i Portugal 12, Austrija, Bugarska, Švedska 10, Danska, Finska, Irska, Litvanija i Slovačka po 7, Kipar, Estonija, Litva, Luksemburg i Slovenija po 4 i Malta 3). Sjedište Vijeća Europske unije je u Briselu.
 *Vijeće Europske unije treba razlikovati od Vijeća Europe, koje je posebna međudržavna  organizacija.
 
EUROPSKA KOMISIJA- promotor i nosilac zajedničkih interesa!
 
Europska komisija jedna je od temeljnih institucija EU, koja predstavlja i štiti interese Zajednice i ima ulogu izvršne vlasti. Komisija predlaže zakone Parlamentu u Vijeću Europske unije, provodi politiku i i izvršava budžet EU, implementira zakone EU ( skupa sa Sudom pravde) te zastupa EU na međunarodnoj sceni. Ima 27 članova nazvanih  komesarima/ povjerenicima, koji dolaze iz država članica i  zajedno djeluju kao jedinstveno tijelo.
 
Vlade država članica izabiru povjerenike prema vlastitim kriterijima. Mandat komesara/ povjerenika traje pet godina i poklapa se s mandatom Europskog parlamenta. Predsjednika Komisije bira Europsko vijeće nakon što se vlade država članica usuglase o kandidatu, a izbor mora biti potvrđen u Europskom parlamentu. Vijeće EU kvalificirano većinom, a u dogovoru s predsjednikom Komisije, usvaja listu komesara/povjerenika. Cijelu Komisiju potvrđuje Europski parlament, a na kraju Vijeće EU imenuje novu Komisiju.
 
Europski parlament može u svakom trenutnu raspustiti Komisiju, na način da joj izglasaju nepovjerenje, ali ne može smijenjivati pojedine povjerenike.
Komisija zamišljena kao tijelo koje predstavlja interese građana Europske unije, nezavisno od država članica, povjerenici ne mogu primati upute vlade države članice koja ih je izabrala.Sjedište Europske komisije je u Briselu.
 
 
EUROPSKI PARLAMENT- glas naroda!
 
 
Europski parlament predstavničko je  tijelo građana EU čije članove izabiru direktno građani EU svakih pet godina na temelju općeg prava glasa. Zajedno s Vijećem Europske unije/ Vijećem ministara čini zakonodavnu vlast Europske unije. To je skupština od 785 zastupnika koji štite interese svih građana država članica EU-a.Parlament djeluje kao branitelj europskih interesa i građanskih prava građana Unije, koji mogu putem peticija tražiti od Parlamenta da istraži povredu njihovih prava ili nepravilnosti u radu Unije. U tu svrhu pri Parlamentu djeluje europski pravobranitelj (European Ombudsman). Raspodjela zastupničkih mjesta u Parlamentu po državama članicama ovisi o broju stanovnika svake države, tako da zemlje s više stanovnika biraju više zastupnika od manjih zemalja.Međutim određeno je da taj broj, bez obzira na to koliko je neka članica mala, ne može biti manji od 6

Države članice
Broj mjesta
 
Države članice
Broj mjesta
99
 
18
78
 
18
78
 
14
78
 
14
54
 
14
54
 
13
35
 
13
Holandija
27
 
9
24
 
7
24
 
Kipar
6
24
 
6
24
 
6
24
 
5
19
 
 
 

 
Izbor zastupnika organizira se u svakoj državi članici, a kandidirati i/ili glasati mogu i državljani druge države članice, koji imaju prebivalište u državi u kojoj se održavaju izbori. To jeste, Nijemac koji živi u Francuskoj može glasati / kandidirati se na izborima za zastupnike u Europskom parlamentu koji se održavaju u Francuskoj.
Zastupnici u Europskom parlamentu udružuju se u klubove zastupnika, odnosno frakcije. Zastupnici nisu okupljeni prema zemlji iz koje dolaze, već prema političkom mišljenju. U aktualnom šestom sazivu uspostavljeno je sedam klubova, a 29 zastupnika ne pripadaju niti jednom klubu.
Najveće frakcije su:
·                     Europska narodna stranka - Europski demokrati (EPP-ED) - 289 zastupnika
·                     Frakcija Socijaldemokratske stranke Europe u Europskom parlamentu (PSE) - 218 zastupnika
·                     Savez liberala i demokrata za Europu (ELDR i EDP) - 89 zastupnika
Sjedište Parlamenta je u Strasbourgu, neka zasjedanja i sastanci odbora se održavaju u Briselu, a Sekretarijat se nalazi u Luksemburgu.
 
Sud pravde europskih zajednica, koji uključuje i Sud prvog stepena, jedini je ovlašteni tumač odredbi osnivačkih ugovora i rješava sporove po tužbama država članica i građana, čija su prava povrijeđena nekom od odluka tijela Unije. Sastoji se od po 1 sudije iz svake države EU i 8 generalnih pravobranilaca.Sjedište suda je u Luksemburgu.
 
Europsko vijeće(European Council, Conseil européen) je  skup šefova država ili vlada država EU i predsjednika Europske komisije. Europsko vijeće se obično sastaje četiri puta godišnje kako bi dogovorilo ukupnu politiku EU i razmotrilo napredak. U Evropskoj uniji, Vijeće je skup za donošenje politike na najvišem nivou zato se njegovi sastanci često nazivaju ‘samitima’.Europsko vijeće postalo je pokretačem europske politike i ono određuje ciljeve razvoja EU-a. Ujedno ima ovlasti rješavati teške probleme o kojima se ministri na sastancima Vijeća EU ne mogu dogovoriti.
Sastanci Europskog vijeća postali su glavni medijski događaj jer su njegovi članovi poznate javne osobe, a problemi o kojima se raspravlja često su iznimno zanimljivi. Osim europskih, raspravlja se i o aktualnim svjetskim problemima. Cilj je Europskog vijeća da o međunarodnim temama govori usuglašeno, razvijajući zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku.
 
EU funkcionira putem svojih glavnih institucija: Europske komisije, Vijeća EU  i Europskog parlamenta. Europska komisija predlaže nove zakone i zajedničke akcije. Europski parlament daje svoje mišljenje o tim prijedlozima i u važnim temama zajedno s Vijećem EU-a suodlučuje o donošenju nekog zakona. Vijeće EU-a zajedno s Europskim parlamentom suodlučuje o prihvaćanju zakona. Važno je spomenuti da se netko mora brinuti da se zakoni poštuju. Tu zadaću u EU-u obavlja Sud pravde europskih zajednica.
 
 
 
[1] VIJEĆE EUROPE
(Council of Europe, Conseil de l'Europe)
 
Vijeće Europe nije institucija EU ( često ga se greškom miješa  sa Europskim vijećem ili Vijećem Europske unije),  nego je međunarodna organizacija čiji su glavni zadaci jačanje demokracije te zaštita ljudskih prava i pravne države na europskom kontinentu.  Sjedište mu je u Europskoj palači u Strasbourgu.
Vijeće Europe također je aktivno u održavanju i promicanju europskog kulturnog naslijeđa.
Ono se zalaže za političku, socijalnu, pravnu i kulturnu suradnju u Europi. Njegove se aktivnosti protežu na zaštitu ljudskih prava i demokracije, očuvanje i razvoj europskoga kulturnog identiteta, rješavanje društvenih problema (poput zaštite manjina i borbe protiv ksenofobije, zaštite okoliša, etičkih pitanja u znanosti). Usto, Vijeće Europe pomaže državama srednje i istočne Europe u društvenim reformama.
To je najstarija politička organizacija na europskom kontinentu. Nastalo je 1949. g., osnovalo ga je 10 zemalja (Belgija, Danska, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Norveška, Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švedska), a danas ima 46 članica. Sve članice EU-a su i članice Vijeća Europe.
 
 
OSTALA TIJELA I USTANOVE:
 
Revizorski sud - čine ga 27 sudaca revizora, osnovan 1977. godine radi kontrole prihoda i rashoda Unije te dodjele proračunskih sredstava. Glavna mu je uloga provjera da li se sredstva EU pravilno upotrebljavaju. Sjedište mu je u Briselu.  
Ekonomski i socijalni odbor - savjetodavno tijelo EU, sastavljeno od 344 članova, koje zastupa organizirano civilno društvo. Ima sjedište u Bruxellesu.
Odbor regija - savjetodavno tijelo EU, sastavljeno od 344 članova koje delegiraju tijela lokalnih i regionalnih vlasti država EU kako bi zastupali interese regija i jedinica lokalne samouprave na razin Unije. Sjedište je u Briselu.
Europska centralna banka ima odgovornost za provedbu europske monetarne politike. Glavna joj je zadaća održavanje stabilnosti jedinstvene europske valute - eura. Sjedište joj je u Frankfurtu na Majni.
Europska investicijska banka - ustrojena je Rimskim ugovorom o osnivanju EZ-a, s ciljem pridonošenja uravoteženosti razvoja Europske zajednice ekonomskom integracijom i socijalnom kohezijom. Banka osigurava dugoročno financiranje određenih kapitalnih projekata u Uniji te u drugim državama svijeta. Ima sjedište u Luksemburgu.
Evropski ombudsmeni istražuju žalbe o neregularnom poslovanju institucija i tijela EU-a.
Evropski supervizor za zaštitu podataka osigurava zaštitu privatnosti ličnih podataka građana.
 Uz glavne institucije koje smo spomenuli (Europski parlament, Vijeće EU-a i Europska komisija) te Sud pravde, Revizijski sud, u EU postoje još i brojna druga tijela koja imaju posebne uloge. To su već spomenuti Ekonomski i socijalni odbor i Odbora regija ( vidi slovo O!). Dalje su tu:
-Europska investicijska banka - financira projekte koji su od europskog interesa (npr. cestovne, željezničke, zračne veze, projekti vezani uz okoliš);
 

AGENCIJE
 
Agencije nisu institucije Europske unije, nego  organi određene namjene ustanovljeni posebnim pravnim aktom.
Agencije se dijele u četri grupe:
·                     Agencije Zajednice
·                     Agencije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku
·                     Izvršne agencije
 
Agencije Zajednice
 
o                                            Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA) 
o                                            Ured za biljnu raznolikost (CPVO)
o                                            Europska agencija za obnovu (EAR)
o                                            Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (OSHA)
o                                            Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama (FRONTEX)
o                                            Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
o                                            Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
o                                            Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (Cedefop)
o                                            Europska agencija za kemikalije (ECHA)
o                                            Europska agencija za okoliš (EEA)
o                                            Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
o                                            Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
o                                            Europska agencija za temeljna prava (FRA)
o                                            Europska GNSS nadzorna ustanova (GSA)
o                                            Europski institut za ravnopravnost spolova (u izradi)
o                                            Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
o                                            Europska agencija za lijekove (EMEA)
o                                            Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
o                                            Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
o                                            Europska agencija za željeznice (ERA)
o                                            Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
o                                            Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
o                                            Prevodilački centar za tijela Europske unije (CdT)
        
 
Agencije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku
Agencije su osnovane kako bi provodile vrlo specifične tehničke, znanstvene i upravljačke zadatke u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike Europske unije
·                     Europska odbrambena agencija  (EDA),
·                     Europski institut za sigurnosne studije (ISS) te
·                     Europski satelitski centar (EUSC).
 
Osnovane jsu kako bi pomogle državama članicama EU-a da surađuju u borbi protiv organiziranoga međunarodnoga kriminala..
·                     Europska policijska škola (CEPOL)
·                     Europska jedinica za pravosudnu suradnju (EUROJUST)
·                     Europski policijski ured (EUROPOL)
 
 
Izvršne agencije su organizacije osnovane s ciljem da im se povjere određeni zadaci glede upravljanja s jednim ili više programa Zajednice. Te agencije osnovane su na određeno razdoblje. Njihova lokacija mora biti u sjedištu Europske komisije (Brisel ili Luksemburg).
 
 
·                     Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
o                    Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
o                    Europsko istraživačko vijeće (ERC)
o                    Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije (EACI)
o                    Izvršna agencija za zdravlje i potrošače (EAHC)
o                    Izvršna agencija za istraživanje (REA)
o                    Izvršna agencija za trans-europske prometne mreže (TEN-N EA)
 
 
 

 


[1] Vijeće Europe nije institucija EU

 

 

Pretraga

Developed by SERDA team ~ Copyright 2009 SERDA d.o.o. Sarajevo