Home Aktuelnosti VM:Saglasnost na unutrašnju organizaciju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

User Menu

CePPEI glasnik


Prijava


Primati HTML?

Joomla :
VM:Saglasnost na unutrašnju organizaciju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 19 august 2010 12:12

Vijeće ministara BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, dalo je suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, uz prihvaćene sugestije koje su date  na sjednici.

Istovremeno je zaduženo Ministarstvo sigurnosti da, u suradnji s Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela, Državnom agencijom za istrage i zaštitu i Ministarstvom financija i trezora BiH, u roku od deset dana pripremi odluku o preuzimanju uposlenih,  službenih akata, sredstava za rad, opreme, objekata, materijalno-financijskih i drugih obveza  između Direkcije i SIPA-e i Ministarstva sigurnosti.
            Donošenje Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine jedan je od uvjeta Evropskoga povjerenstva za liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine.  
 
Također, Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o onemogućavanju adekvatnog zastupanja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava u predmetu Đokić protiv BiH od strane tijela Vlade Federacije BiH.
            S ciljem omogućavanja adekvatnog zastupanja Vijeća ministara BiH i izvršavanja međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara poziva tijela Federacije BiH i druga tijela vlasti u BiH da izričito postupaju u skladu s Odlukom o zastupniku/agentu Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava i Uredu zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava («Službeni glasnik BiH», br. 41/03 i 65/05).
            Člankom 8. ove odluke propisano je da su svi organi uprave i druga tijela vlasti Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH dužni surađivati i pružiti svu potrebnu pomoć zastupniku Vijeća ministara i omogućiti mu neometan rad u ispunjenju međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine.
             U svezi s tim, Vijeće ministara BiH je izrazilo neslaganje s postupcima Vlade Federacije BiH u predmetu Đokić protiv Bosne i Hercegovine i pozvalo je da bez odlaganja izvrši svoje obveze.
 
      Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedloge zakona o dopuni Zakona o uporabi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu institucija BiH.
                Ovi zakonski akti, čiji je predlagatelj Ministarstvo pravde, bit će upućeni Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.
                Razlozi za izmjene i dopune ovih dvaju zakona temelje se na potrebama proizašlim iz njihove primjene, a cilj je prevazilaženje nedorečenosti u postojećim odredbama.
 
       Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o policijskoj suradnji i uputit će ga Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika Sporazuma odredi ministra sigurnosti Sadika Ahmetovića.
                Sporazumom je predviđeno jačanje suradnje Bosne i Hercegovine i Srbije u očuvanju javne sigurnosti i javnog mira te u sprečavanju i rasvjetljavanju krivičnih djela, naročito u oblasti organiziranog kriminala, terorizma i korupcije.
                Unapređenje suradnje planirano je i u oblasti zaštite državne granice, obrazovanju i stručnom usavršavanju kadrova i prevenciji kriminala te zaštiti svjedoka i podataka.  
 
        Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoceste na Koridoru 5C.
                Prijedlog sporazuma bit će upućen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar komunikacija i prometa Rudo Vidović.
                Sporazumom se uređuju temelji suradnje i koordinacije na izgradnji mosta na Savi kod Svilaja i priključnih graničnih dionica, i to: Odžak – granica Republike Hrvatske i Sredanci – granica Bosne i Hercegovine.
                Planirano je da za izgradnju mosta bude raspisan međunarodni javni natječaj. Građevinsku dozvolu za izgradnju mosta izdat će nadležno tijelo Republike Hrvatske, uz suglasnost nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, a inspekcijski nadzor tokom izgradnje obavljat će predstavnici nadležnih službi obiju država.
                Troškove koji se odnose na izdavanje građevinske dozvole ugovorne strane će snositi svaka za sebe, troškove izgradnje mosta i uređenja riječnog korita na tom području snosit će u jedakim dijelovima, a troškove izgradnje priključnih graničnih dionica na vlastitom državnom području svaka ugovorna strana će snositi sama.
                Sporazumom je predviđeno okončanje izgradnje mosta i graničnih dionica u što kraćem vremenu, kako bi priključne granične dionice autoceste na Korodoru 5C bile osposobljene za promet vozila najkasnije do kraja 2012. godine.
                Pitanja u svezi uspostave graničnog prijelaza i granične kontrole te upravljanja, održavanja i kontrole mosta na Savi bit će uređena posebnim sporazumima.
 
         Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za unapređenje stranih ulaganja u BiH (FIPA), donijelo je Odluku o imenovanju članova Odbora Fonda za podršku stranim investitorima u Bosni i Hercegovini.
                Ovom odlukom su na mandat od dvije godine u Odbor imenovane: Zehra Selimović, stručna savjetnica u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, predsjedateljica Odbora, Anka Šešlija, pomoćnica ministra financija i trezora BiH, i Jelica Grujić, direktorica FIPA-e.
 
         Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o realiziranju aktivnosti u svezi utvrđivanja stanja objekta bivšeg Zavoda za tjelesnu kulturu BiH i procjenom potrebnih sredstava za njegovu adaptaciju i stavljanje u funkciju.
                Zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova da, u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama, provede postupak angažiranja projektantske kuće za izradbu projekta sanacije i adaptacije cijelog prostora na bazi snimka postojećeg stanja.
                Angažiranje projektantske kuće Ministarstvo će financirati iz vlastitih proračunskih sredstava, s pozicije „ugovorene usluge“.
                Ministarstvo civilnih poslova zaduženo je da po okončanju navedene aktivnosti Vijeću ministara BiH dostavi gotov projekt sanacije i adaptacije prostorija bivšeg Zavoda za tjelesnu kulturu BiH, s procjenom potrebnih sredstava za izvođenje radova i stavljanje prostora u funkciju, na temelju čega će biti odobrena sredstva tekuće proračunske pričuve za te namjene i proveden postupak angažiranja izvođača radova.
 
         Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije o izradbi Programa integriranja, strateškog dokumenta neophodnog kako bi se institucije Bosne i Hercegovine pripremile za ispunjavanje svih obveza koje proizlaze iz procesa europskih integracija.
                Direkcija za europske integracija zadužena je da izvrši konsultacije s nadležnim institucijama na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini u svezi izradbe Programa integriranja i taj postupak okonča do kraja siječnja 2011. godine.
                Također, Direkcija je zadužena da u suradnji s nadležnim institucijama na svim razinama vlasti u BiH pristupi izradbi Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
 
         Vijeće ministara BiH usvojilo je Polugodišnji pregled realiziranja aktivnosti iz Akcijskog plana za realiziranje prioriteta iz dokumenta Europsko partnerstvo sa BiH za period 1. siječanj - 30. lipanj 2010. godine, a Direkcija za europske integracije zadužena je da prijevod ovog dokumenta dostavi Europskom povjerenstvu.
                U dokumentu se navodi da postotak izvršenja aktivnosti čiji je rok bio u prvoj polovini ove godine iznosi 59 posto, odnosno od ukupno 413 predviđenih aktivnosti u potpunosti je realizirano njih 244, dok je na prijedlog nadležnih institucija prolongirano izvršenje 169 aktivnosti.
                U okviru ključnih prioriteta, od 37 planiranih aktivnosti realizirano je 26, u okviru prioriteta iz glave „Politički kriterij“ od planiranih 109 aktivnosti realizirano je 70, a u okviru prioriteta iz glave „Ekonomski kriterij“ od planiranih 55 aktivnosti realizirano je 25.
                U okviru prioriteta iz poglavlja „Unutarnje tržište“ od planiranih 96 aktivnosti realizirano je 59, u okviru prioriteta iz poglavlja „Sektorske politike“ od planiranih 47 aktivnosti realizirano je 19, a u okviru prioriteta iz poglavlja „Pravda, sloboda i sigurnost“ od planiranih 69 aktivnosti realizirano je 45.
                Najbolji rezultati postignuti su u oblasti „Intelektualnog vlasništva“, gdje je od planiranih 9 realizirano 8 aktivnosti, u oblasti „Transportne politike“, gdje je realizirano svih 5 planiranih aktivnosti, u oblasti „Viza, granična kontrola, azil i migracije“, gdje je od 22 planirane realizirano 15 aktivnosti te u oblasti „Ljudskih prava i zaštite manjina“, gdje je od 33 planirane realizirano 27 aktivnosti.
                Najteži posao predstoji u oblasti „Financijske kontrole“, gdje je od 8 planiranih aktivnosti realizirana jedna, u oblasti „Poljogospodarstva i ribarstva“, gdje je od 30 planiranih aktivnosti realizirano njih 13, kao i u oblasti „Regionalna pitanja i međunarodne obveze“, gdje je od 23 planirane realizirano 9 aktivnosti.
 
         Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće o realiziranju Programa rada Vijeća ministara za period siječanj – lipanj 2010. godine.
                Ocijenjeno je da postotak realiziranja programskih zadataka nije zadovoljavajući te je od svih nositelja aktivnosti zatraženo da ulože dodatne napore kako bi programske obveze bile što prije izvršene.
                U Izvješću se navodi da je, prema Programu rada, Vijeće ministara BiH u prvoj polovini ove godine realiziralo 206 od planiranih 349 programskih zadataka, što iznosi 59 posto. (kraj)
 

Pretraga

Developed by SERDA team ~ Copyright 2009 SERDA d.o.o. Sarajevo